పరిస్తితి ఉన్నప్పటికిని మనం ఈ ఆదరణకరమైన వాక్యం మీద ఆధారపడవచ్చును

[By Aditya Swathi B.] నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము Joshua 1:5,6 The LORD said to Joshua … ‘I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous’ (Joshua 1:5,6 – ESV). గొప్ప నాయకుడైన మోషే చనిపోయిన తరువాత , బహు విస్తార జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించుటకు యెహోషువా భయపడి ఉండవచ్చును. అందుకే దేవుడు అంత గొప్పగా ధైర్యం చెప్పెను….

Psalms for Troubled Times – Psalm 115a

Why should the nations say, ‘Where is now their God?’ In some manuscripts, this psalm is written as part of the preceding. Psalm 114 looked backed to Egypt; to the mighty works that were done by the LORD as His presence brought the people out; and it warned the earth to tremble at the prospect…

Psalm 31

In thee O Lord do I put my trust; Let me never be ashamed: Deliver me in thy righteousness. Bow down thine ear to me; Deliver me speedily: Be thou my strong rock, For an house of defence to save me. For thou art my rock and my fortress; Therefore for sake name’s sake lead…