శుభవార్త

1 ) మనము అందరము పాపులము.2 ) దేవుడు నీతిమంతుడు మరియు పరిశుద్దుడు.3 ) మనము నిత్య శిక్షకు పాత్రులము.4 ) దేవుడు ప్రేమైయున్నాడు. మనలను ప్రేమించుచున్నాడు.5 ) మన పాపముల శిక్ష భరించుటకు దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును పంపెను. అయన మరణించి తిరిగి లేచెను.6 ) యేసు సజీవుడైయున్న రక్షకుడు.7 ) మనము మన పాపములు విషయమై పశ్చాత్తాపపడి, ఆయన యందు నమ్మికుంచినయడల, మనము రక్షింపబడుదుము. మనము క్షమాపణ పొందుదుము. పరిశుదాత్మ వలన…

Pigheaded Pride – a terminal condition

‘He who, being often reproved, hardens his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy’ Proverbs 29:1 It’s one thing to be a simpleton or a fool. It’s quite another to be pigheaded and proud of it. The Bible constantly characterises the fool as one who has not prepared for the future (Matt 7:26,…

What’s getting in your way?

And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;Matthew ch13 v3 I probably shouldn’t tell you this, and I’m sure my wife won’t thank me, but our front lawn is looking a bit sorry tonight. It’s full of holes. There are several bare patches of earth where…

Ezekiel – A man in lockdown

Then the spirit entered into me, and set me upon my feet, and spake with me, and said unto me, Go, shut thyself within thine house. (Ezekiel 3:24) We are all living in strange times. The world as we know has stopped – we may hope that it is just a temporary pause, and that…

Great Gospel Texts – Old Testament

Isaiah 53:5 He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes, we are healed. I love the last three words: ‘we are healed’! They give assurance and hope, and tell us there is an answer to the brokenness we…