పరిస్తితి ఉన్నప్పటికిని మనం ఈ ఆదరణకరమైన వాక్యం మీద ఆధారపడవచ్చును

[By Aditya Swathi B.] నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము Joshua 1:5,6 The LORD said to Joshua … ‘I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous’ (Joshua 1:5,6 – ESV). గొప్ప నాయకుడైన మోషే చనిపోయిన తరువాత , బహు విస్తార జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించుటకు యెహోషువా భయపడి ఉండవచ్చును. అందుకే దేవుడు అంత గొప్పగా ధైర్యం చెప్పెను….

The God of Grace – Num 11

There is a burden you carry, a responsibility you bear … It is at this point that God says: “I will come down”

Amazing Acts – #2

Prayer – An Amazing Provision “These all continued with one accord in prayer and supplication…! ” Acts 1:14 Here we have it … for fear, the disciples had locked themselves away from the world, while they waited for ‘the Comforter’ to come (John 15:26).  And we can understand how they were feeling as we’re locked away…

Ezekiel – A man in lockdown

Then the spirit entered into me, and set me upon my feet, and spake with me, and said unto me, Go, shut thyself within thine house. (Ezekiel 3:24) We are all living in strange times. The world as we know has stopped – we may hope that it is just a temporary pause, and that…