పరిస్తితి ఉన్నప్పటికిని మనం ఈ ఆదరణకరమైన వాక్యం మీద ఆధారపడవచ్చును

[By Aditya Swathi B.] నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము Joshua 1:5,6 The LORD said to Joshua … ‘I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous’ (Joshua 1:5,6 – ESV). గొప్ప నాయకుడైన మోషే చనిపోయిన తరువాత , బహు విస్తార జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించుటకు యెహోషువా భయపడి ఉండవచ్చును. అందుకే దేవుడు అంత గొప్పగా ధైర్యం చెప్పెను….

Amazing Acts # 3

Pentecost – An Amazing Occurrence (Part 1) I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: (Mat 3:11) We can say “Amen!” because we can agree with…

Amazing Acts – #1

Amazing Hope and Comfort ‘Ye shall be witnesses unto me’ (Acts 1:8) This is what the book of Acts is all about, and Luke presents it very well. Before Jesus went to heaven to sit on the right hand of God (2:34, from Psalm 110:1), He told His disciples to be witnesses, but before they…